SN2022yvw

03:33:45.279  -19:29:29.76  TNS
03:33 45.30   -19:29:29.5   SSOSN2022yvw  2022 11 24.59710  15.88V Roland SANTALLO
SN2022yvw  2022 12 20.51401  16.51V Roland SANTALLO
FOLLOWED16.51V

Back to 2022 Supernovae