SN2022emz


15:20:45.91  -36:56:12.1  SSO
15:20:45,891 -36:56:12.18 TNS

SN2022emz  2022 03 31.71734  16.41V  Roland Santallo
SN2022emz  2022 04 05.74651  16.50V  Roland Santallo
SN2022emz  2022 05 06.67798  16.84V  Roland Santallo
SN2022emz  2022 06 20.54103  17.29V  Roland Santallo
FOLLOWED

16.41V
16.50V
16.84V
17.29V

BACK TO 2022 SUPERNOVAE