SN 2022acjf

05:41:53.868  -31:14:05.99  TNS
05:41:53.86   -31:14:06.1   SSO


SN2022acjf 2022 12 26.59793  17.38V  Roland SANTALLO
SN2022acjf 2013 01 15.52199  17.76V  Roland SANTALLO
FOLLOWED

Back to 2022 Supernovae