SN 2021aefx

04:19:53.42   -54:56:53.20 (SSO)
04:19:53.32   -54:56:52 60 (TNS)


SN 2021aefx 2021 12 03.59428  11.88V  Roland Santallo
SN 2021aefx 2021 12 30.51793  13.17V  Roland Santallo
FOLLOWED


13.17V

BACK TO 2021 SUPERNOVAE