SN2020lmd

19:4:54.07  -11:6:15.3


SN2020lmd  2020 06 28.62528  16.98V  Roland Santallo IMG-16.98V
SN2020lmd  2020 07 23.56014  18.02V  Roland Santallo IMG-18.02V
          .
                           
FOLLOWED


SN2020lmd-followed

Back to 2020 Supernovae