SN 2017iyb

6:8:56.78  -27:47:44.6SN  2017iyb  2017 12 27.6127706  14.88V  Roland Santallo

SN  2017iyb  2018 01 06.5646206  14.95V  Roland Santallo

SN 2017iyb   2018 01 17.5165200  15.63V  Roland Santallo