SN 2017gax

04:45:49.43-59:14:42.56
SN 2017gax  2017 09 19.75369  15.08V  Roland SANTALLO
SN 2017gax  2017 09 25.75108  15.35V  Roland SANTALLO
SN 2017gax  2017 10 21.71789  15.90V  Roland SANTALLO
SN 2017gax  2017 11 21.62709  16.42V  Roland SANTALLO
SN 2017gax  2017 12 19.56387  16.98V  Roland SANTALLO 


15.08V

15.35V

15.90V
16.42V

16.98V